This article has been cited by
1Epigenetic modification-dependent androgen receptor occupancy facilitates the ectopic TSPY1 expression in prostate cancer cells
Xiangyou Leng,Mohan Liu,Dachang Tao,Bo Yang,Yangwei Zhang,Tianrong He,Shengyu Xie,Zhaokun Wang,Yunqiang Liu,Yuan Yang
Cancer Science.2021;112(2)691
[DOI]
2Potential dual functional roles of the Y-linked RBMY in hepatocarcinogenesis
Tatsuo Kido,Z. Laura Tabatabai,Xin Chen,Yun-Fai Chris Lau
Cancer Science.2020;111(8)2987
[DOI]
3The Role of Cell Division Autoantigen 1 (CDA1) in Renal Fibrosis of Diabetic Nephropathy
LinLin Chen,Jiao Wu,Bin Hu,Changbai Liu,Hu Wang,Kosuru Ramoji
BioMed Research International.2021;2021(8)1
[DOI]
4Y chromosome in health and diseases
Yun-Fai Chris Lau
Cell & Bioscience.2020;10(1)1
[DOI]
5A Multi-Omics Study of Human Testis and Epididymis
Weimin Zheng,Yang Zhang,Chuanyu Sun,Shengyang Ge,Yifan Tan,Huali Shen,Pengyuan Yang
Molecules.2021;26(11)3345
[DOI]
6Prostate cancer: molecular and cellular mechanisms and their implications in therapy resistance and disease progression
Ninghan Feng,Jiaoti Huang
Asian Journal of Andrology.2019;21(3)213
[DOI]
7Y chromosome is moving out of sex determination shadow
Raheleh Heydari,Zohreh Jangravi,Samaneh Maleknia,Mehrshad Seresht-Ahmadi,Zahra Bahari,Ghasem Hosseini Salekdeh,Anna Meyfour
Cell & Bioscience.2022;12(1)213
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal