This article has been cited by
1Role of WNT signaling in epididymal sperm maturation
Jin-Mei Cheng,Ji-Xin Tang,Jian Li,Yu-Qian Wang,Xiu-Xia Wang,Yan Zhang,Su-Ren Chen,Yi-Xun Liu
Journal of Assisted Reproduction and Genetics.2018;35(2)229
[DOI]
2Activation of WNT7b autocrine eases metastasis of colorectal cancer via epithelial to mesenchymal transition and predicts poor prognosis
Shuai Jiang,Qiwen Li,Yimin Liu,Huimin Zhang,Qianyu Wang,Yu Chen,Xiaoyang Shi,Jun Li,Hailing Zhang,Yi Zhang,Dongqing Xia,Man Wu,Jiajia Lin,Chenglin Zhang,Suhua Pang,Jiamin Jiang,Yan Wen,Peipei Zhang
BMC Cancer.2021;21(1)229
[DOI]
3Epithelial Wnt/▀catenin signalling is essential for epididymal coiling
Manish Kumar,Shafiq M. Syed,Makoto M. Taketo,Pradeep S. Tanwar
Developmental Biology.2016;412(2)234
[DOI]
4The role of Wnt signaling in male reproductive physiology and pathology
Ruizhi Xue,Wenfeng Lin,Jingkai Sun,Masami Watanabe,Abai Xu,Motoo Araki,Yasutomo Nasu,Zhengyan Tang,Peng Huang
Molecular Human Reproduction.2021;27(1)234
[DOI]
5Function and therapeutic potential of G protein-coupled receptors in epididymis
Daolai Zhang,Yanfei Wang,Hui Lin,Yujing Sun,Mingwei Wang,Yingli Jia,Xiao Yu,Hui Jiang,Wenming Xu,Jin-Peng Sun,Zhigang Xu
British Journal of Pharmacology.2020;177(24)5489
[DOI]
6Tissue regeneration and the epididymal stem cell
L. Pinel,M. Mandon,D. G. Cyr
Andrology.2019;177(24)5489
[DOI]
7Downregulation of nuclear and cytoplasmic Chibby is associated with advanced cervical cancer
Ming-Chang Yang,Shang-Tao Chien,Tzu-Feng Yang,Shih-Yi Lin,Tai-Min Lee,Yi-Ren Hong
Oncology Letters.2017;177(24)5489
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal