This article has been cited by
1Development and external multicenter validation of Chinese Prostate Cancer Consortium prostate cancer risk calculator for initial prostate biopsy
Rui Chen,Liping Xie,Wei Xue,Zhangqun Ye,Lulin Ma,Xu Gao,Shancheng Ren,Fubo Wang,Lin Zhao,Chuanliang Xu,Yinghao Sun
Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations.2016;34(9)416.e1
[DOI]
2Clinical application of free/total PSA ratio in the diagnosis of prostate cancer in men over 50 years of age with total PSA levels of 2.0–25.0 ng ml-1 in Western China
Xue-Dan Gao,Qiang Miao,Jun-Long Zhang,Jian-Zhao Zhai,Xue-Mei Gui,Yi-Han Cai,Qian Niu,Bei Cai
Asian Journal of Andrology.2022;24(2)195
[DOI]
3Clinical research analysis based on prostate cancer screening diagnosis
Jiahao Shan,Xinyu Geng,Ziyang Liu,Youlu Lu,Raorao Zhou,Zhengyuan Zhang,Haoran Xu,Xiaojie Zhou,Wenzhuo Ma,Hengyu Zhu,Hongbin Shi
Andrologia.2022;54(4)195
[DOI]
4Can Prostate Imaging Reporting and Data System Version 2 reduce unnecessary prostate biopsies in men with PSA levels of 4–10 ng/ml?
Ning Xu,Yu-Peng Wu,Dong-Ning Chen,Zhi-Bin Ke,Hai Cai,Yong Wei,Qing-Shui Zheng,Jin-Bei Huang,Xiao-Dong Li,Xue-Yi Xue
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology.2018;144(5)987
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal