This article has been cited by
1Prevalence and Risk Factors of Prostate Cancer in Chinese Men with PSA 410?ng/mL Who Underwent TRUS-Guided Prostate Biopsy: The Utilization of PAMD Score
Dong Fang,Da Ren,Chenglin Zhao,Xuesong Li,Wei Yu,Rui Wang,Huihui Wang,Chenguang Xi,Qun He,Xiaoying Wang,Zhongcheng Xin,Liqun Zhou
BioMed Research International.2015;2015()1
[DOI]
2

Retrospective Study of the Etiology and Risk Factors of Systemic Inflammatory Response Syndrome After Systematic Transrectal Ultrasound-Guided Prostate Biopsy

Huang Lei,Xingyou Dong,Longkun Li,Feng Huan,Xiao Zhong,Qingjian Wu,He Fang,Teng Zhang,Xingliang Yang,Jingzhen Zhu,Jia Li,Zhao Jiang
Infection and Drug Resistance.2020;Volume 13()3187
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal