This article has been cited by
1Using clinical parameters to predict prostate cancer and reduce the unnecessary biopsy among patients with PSA in the gray zone
Junxiao Liu,Biao Dong,Wugong Qu,Jiange Wang,Yue Xu,Shuanbao Yu,Xuepei Zhang
Scientific Reports.2020;10(1)
[DOI]
2Diagnostic value of combining PI-RADS v2.1 with PSAD in clinically significant prostate cancer
Xiaoting Wei,Jianmin Xu,Shuyuan Zhong,Jinsen Zou,Zhiqiang Cheng,Zhiguang Ding,Xuhui Zhou
Abdominal Radiology.2022;10(1)
[DOI]
3Peripheral zone PSA density: a predominant variable to improve prostate cancer detection efficiency in men with PSA higher than 4 ng ml-1
Cheng Wang,Yue-Yang Wang,Shi-Yuan Wang,Ji-Xiang Ding,Mao Ding,Yuan Ruan,Xiao-Hai Wang,Yi-Feng Jing,Bang-Min Han,Shu-Jie Xia,Chen-Yi Jiang,Fu-Jun Zhao
Asian Journal of Andrology.2021;23(4)415
[DOI]
4Clinical application of free/total PSA ratio in the diagnosis of prostate cancer in men over 50 years of age with total PSA levels of 2.025.0 ng ml-1 in Western China
Xue-Dan Gao,Qiang Miao,Jun-Long Zhang,Jian-Zhao Zhai,Xue-Mei Gui,Yi-Han Cai,Qian Niu,Bei Cai
Asian Journal of Andrology.2022;24(2)195
[DOI]
Feedback

Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal