Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Comparative study of intracavernous pressure and cavernous pathology after bilateral cavernous nerve crushing and resection in rats

Li Meng, Yuan Yi-Ming, Yang Bi-Cheng, Gu Sheng-Ji, Li Hui-Xi, Xin Zhong-Cheng, Fang Dong, Guan Rui-Li

Year : 2020| Volume: 22| Issue : 6 | Page no: 629-635

   This article has been cited by
 
1 Degradation of differently processed Mg-based implants leads to distinct foreign body reactions (FBRs) through dissimilar signaling pathways
Xiaosong Liu, Guoqiang Chen, Xiongxiong Zhong, Tianfang Wang, Xiaohong He, Weipeng Yuan, Pingping Zhang, Ying Liu, Dongming Cao, Shu Chen, Ken-ichi Manabe, Zhengyi Jiang, Tsuyoshi Furushima, Damon Kent, Yang Chen, Guoying Ni, Mingyong Gao, Hejie Li
Journal of Magnesium and Alloys. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Enhanced effects of salidroside on erectile function and corpora cavernosa autophagy in a cavernous nerve injury rat model
Miaoyong Ye,Fan Zhao,Ke Ma,Kang Zhou,Jianxiong Ma,Huiying Fu,Zengbao Xu,Wenjie Huang,Wenzhi Wang,Jianfeng Zhao,Bodong Lv
Andrologia. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A novel flavonoid derivative of icariside II improves erectile dysfunction in a rat model of cavernous nerve injury
Sheng-ji Gu,Meng Li,Yi-ming Yuan,Zhong-cheng Xin,Rui-li Guan
Andrology. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article