Article Cited by others

INVITED EDITORIAL

Prostate cancer: molecular and cellular mechanisms and their implications in therapy resistance and disease progression

Feng Ninghan, Huang Jiaoti

Year : 2019| Volume: 21| Issue : 3 | Page no: 213-214

   This article has been cited by
 
1 Co-Targeting Plk1 and DNMT3a in Advanced Prostate Cancer
Zhuangzhuang Zhang,Lijun Cheng,Qiongsi Zhang,Yifan Kong,Daheng He,Kunyu Li,Matthew Rea,Jianling Wang,Ruixin Wang,Jinghui Liu,Zhiguo Li,Chongli Yuan,Enze Liu,Yvonne N. Fondufe-Mittendorf,Lang Li,Chi Wang,Xiaoqi Liu,Tao Han
Advanced Science. 2021; : 2101458
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article