Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

A novel experience of deferential vessel-sparing microsurgical vasoepididymostomy

Lyu Kun-Long, Zhuang Jin-Tao, Li Philip S, Gao Yong, Zhao Liang, Zhang Ya-Dong, Zhou Ming-Kuan, Yu Jing-Wei, Feng Xin, Sun Xiang-Zhou, Deng Chun-Hua, Tu Xiang-An

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 6 | Page no: 576-580

   This article has been cited by
 
1 Vasal vessel-sparing microsurgical single-armed vasoepididymostomy to epididymal obstructive azoospermia: A retrospective control study
Peng Li,Nachuan Liu,Erlei Zhi,Chencheng Yao,Huixing Chen,Ruhui Tian,Yuhua Huang,Liangyu Zhao,Chao Yang,Jingpeng Zhao,Chenkun Shi,Ming Liu,Bo Wang,Huirong Chen,Zheng Li,Shujie Xia
Andrologia. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 A modified single-armed microsurgical vasoepididymostomy for epididymal obstructive azoospermia: intraoperative choice and postoperative consideration
Nachuan Liu,Peng Li,Erlei Zhi,Chencheng Yao,Chao Yang,Liangyu Zhao,Ruhui Tian,Huixing Chen,Yuhua Huang,Yuexin Yu,Zheng Li
BMC Urology. 2020; 20(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article