Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Combined analysis of CRMP4 methylation levels and CAPRA-S score predicts metastasis and outcomes in prostate cancer patients

Huang Qun-Xiong, Xiao Chu-Tian, Chen Zheng, Lu Min-Hua, Pang Jun, Di Jin-Ming, Luo Zi-Huan, Gao Xin

Year : 2018| Volume: 20| Issue : 1 | Page no: 56-61

   This article has been cited by
 
1 CRMP4 CpG Hypermethylation Predicts Upgrading to Gleason Score = 8 in Prostate Cancer
Xiao-Ping Qin, Qi-Ji Lu, Cheng-Huizi Yang, Jue Wang, Jian-Fan Chen, Kan Liu, Xin Chen, Jing Zhou, Yu-Hang Pan, Yong-Hong Li, Shan-Cheng Ren, Jiu-Min Liu, Wei-Peng Liu, Hui-Jun Qian, Xian-Lin Yi, Cai-Yong Lai, Li-Jun Qu, Xin Gao, Yu-Sheng Xu, Zheng Chen, Yu-Min Zhuo
Frontiers in Oncology. 2022; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 CRMP4a suppresses cell motility by sequestering RhoA activity in prostate cancer cells
Changlin Li,Haixia Xu,Lin Xiao,Haizhou Zhu,Guoan Zhang,Wei Wei,Kaizhi Li,Xiande Cao,Daqing Shen,Jeffrey Holzbeierlein,Benyi Li
Cancer Biology & Therapy. 2018; : 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article