Article Cited by others

LETTER TO THE EDITOR

A successful pregnancy by intracytoplasmic sperm injection using ejaculate sperm from an infertile man with 46, XX/46, XY true hermaphrodite

Sha Yan-Wei, Sha Yan-Kun, Ding Lu, Lin Shao-Bin, Ji Zhi-Yong, Wang Xu, Song Yue-Qiang, Li Ping

Year : 2017| Volume: 19| Issue : 6 | Page no: 721-722

   This article has been cited by
 
1 Biallelic mutations in ARMC12 cause asthenozoospermia and multiple midpiece defects in humans and mice
Wensheng Liu, Xiaoli Wei, Xiaoyan Liu, Gaowen Chen, Xiaoya Zhang, Xiaomei Liang, Vladimir Isachenko, Yanwei Sha, Yifeng Wang
Journal of Medical Genetics. 2022; : jmedgenet-
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Clinical and genetic analysis in males with 46,XX disorders of sex development: A reproductive centre experience of 144 cases
Tong Chen,Linlin Tian,Fei Wu,Xujun Xuan,Gang Ma,Rong Tang,Jiaju Lu
Andrologia. 2019; : e13232
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 DNAH2 is a novel candidate gene associated with multiple morphological abnormalities of the sperm flagella
Yang Li,Yanwei Sha,Xiong Wang,Lu Ding,Wensheng Liu,Zhiyong Ji,Libin Mei,Xianjing Huang,Shaobin Lin,Shuangbo Kong,Jinhua Lu,Weibing Qin,Xinzhong Zhang,Jianmin Zhuang,Yunge Tang,Zhongxian Lu
Clinical Genetics. 2019;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Loss-of-function mutations in SPEF2 cause multiple morphological abnormalities of the sperm flagella (MMAF)
Wensheng Liu,Yanwei Sha,Yang Li,Libin Mei,Shaobin Lin,Xianjing Huang,Jinhua Lu,Lu Ding,Shuangbo Kong,Zhongxian Lu
Journal of Medical Genetics. 2019; 56(10): 678
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 TDRD6 is associated with oligoasthenoteratozoospermia by sequencing the patient from a consanguineous family
Yan-Wei Sha,Xiong Wang,Zhi-Ying Su,Chengrong Wang,Zhi-Yong Ji,Li-Bin Mei,Ling Zhang,Bing-Bing Deng,Xian-Jing Huang,Wei Yan,Jie Chen,Ping Li,Yuan-qing Cui,Qing-Lan Qu,Chenghong Yin,Xue-Mei He
Gene. 2018; 659: 84
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 Clinical and Genetic Analysis of an Infertile Male with 46,XX/46,XY Chimerism
Eun Jung Choi,Sook Ryung Kim,Young Joo Kim,Soo Man Kang,Gi Young Kim,Jong Hyun Kim,Young Jin Lee
Andrologia. 2018; : e13215
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article