Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

An analysis of treatment preferences and sexual quality of life outcomes in female partners of Chinese men with erectile dysfunction

Li Hong-Jun, Bai Wen-Jun, Dai Yu-Tian, Xu Wen-Ping, Wang Chia-Ning, Li Han-Zhong

Year : 2016| Volume: 18| Issue : 5 | Page no: 773-779

   This article has been cited by
 
1 Efficacy of the Orally Disintegrating Strip Sildenafil for the Treatment of Erectile Dysfunction: A Prospective, Randomized Trial
Premsant Sangkum, Kun Sirisopana, Wijittra Matang, Yada Phengsalae, Panuwat Lertsithichai, Chinnakhet Ketsuwan, Wachira Kochakarn, Wisoot Kongchareonsombat
Sexual Medicine. 2021; 9(6): 100453
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Serum vitamin D levels and type 2 diabetic erectile dysfunction
Fuhao Li,Xianliang Qiu,Hangyu Yao,Degui Chang
Medicine. 2020; 99(24): e20665
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Practical Approaches to Treat ED in PDE5i Nonresponders
Zhonglin Cai,Xiaoqing Song,Jianzhong Zhang,Bin Yang,Hongjun Li
Aging and disease. 2020; 11(5): 1202
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Associations Between Altered Cerebral Activity Patterns and Psychosocial Disorders in Patients With Psychogenic Erectile Dysfunction: A Mediation Analysis of fMRI
Tao Yin,Qi Liu,Ziyang Ma,Zhengjie Li,Ruirui Sun,Feiqiang Ren,Guangsen Li,Xiaopeng Huang,Degui Chang,Peihai Zhang
Frontiers in Psychiatry. 2020; 11
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Neuroimaging biomarkers of psychogenic erectile dysfunction: protocol for a systematic review
Tao Yin,Zhengjie Li,Jing Xiong,Lei Lan,Ruirui Sun,Feiqiang Ren,Peihai Zhang
BMJ Open. 2019; 9(8): e030061
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 The safety and efficacy of acupuncture for erectile dysfunction
Jisheng Wang,Yu Zhou,Hengheng Dai,Binghao Bao,Jin Dang,Xiao Li,Bin Wang,Haisong Li
Medicine. 2019; 98(2): e14089
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Direct comparison of tadalafil with sildenafil for the treatment of erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis
Binbin Gong,Ming Ma,Wenjie Xie,Xiaorong Yang,Yongming Huang,Ting Sun,Yanping Luo,Jiao Huang
International Urology and Nephrology. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 The role of the sexual partner in managing erectile dysfunction
Hongjun Li,Tiejun Gao,Run Wang
Nature Reviews Urology. 2016; 13(3): 168
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article